Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van website ContentFabriekje.nl

De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld met als doel de samenwerking tussen ContentFabriekje.nl en hun relaties te verduidelijken. In feite zijn ze niets anders dan een afspraak tussen jou en ContentFabriekje.nl. Wij doen ons uiterste best om onze afspraken na te komen. Wij hopen dat jij dat ook doet, zodat wij een succesvolle en vooral plezierige eventuele samenwerking tegemoet kunnen gaan.

Bij deze Algemene Voorwaarden zijn drie bijlagen bijgesloten die aanvullend van toepassing zijn op afspraken met Auteurs, eventuele Adverteerders en Sponsors.

Definities

1.1. CF: ‘ContentFabriekje.nl’ gevestigd te Voorburg, welke tot doel heeft in verschillende vormen producten en diensten op het gebied van marketing en communicatie te (laten) verzorgen en ter afname aan te bieden.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die door of via ContentFabriekje.nl in opdracht een product of dienst laat maken.

1.3. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die door ContentFabriekje.nl openbaar aangeboden producten of diensten afneemt.

1.4. Auteur: de natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet in opdracht van ContentFabriekje.nl auteursrechtelijk beschermde werken creëert op het gebied van marketing ten behoeve van openbaarmaking en vermenigvuldiging door ContentFabriekje.nl en/of diens Opdrachtgever.

1.5. Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die in de media of communicatiemiddelen van ContentFabriekje.nl ruimte of tijd koopt om zijn merken, producten of diensten openbaar aan te prijzen.

1.6. Sponsor: de natuurlijke of rechtspersoon die bijdraagt aan de realisatie of instandhouding van producten of diensten van ContentFabriekje.nl in ruil voor publiciteit al dan niet in combinatie met korting op de producten of diensten van ContentFabriekje.nl.

1.7. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, niet zijnde Auteur, die in opdracht van ContentFabriekje.nl zorgdraagt voor de levering van producten of diensten.

1.8. Wederpartij: enige partij onder 1.2 tot en met 1.7 genoemd.

1.9. Partijen: ContentFabriekje.nl en een of meer wederpartijen.

Reikwijdte

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen van producten en diensten tussen ContentFabriekje.nl en enige wederpartij al dan niet specifiek in artikel 1 genoemd.

2.2. Gebruiker aanvaardt deze Algemene Voorwaarden door producten of diensten van ContentFabriekje.nl af te nemen of te bestellen dan wel door zich voor activiteiten of evenementen van ContentFabriekje.nl aan te melden.

2.3. Op het werk van Auteurs zijn additioneel de voorwaarden van toepassing vastgelegd in Bijlage 1.

2.4. Op offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met Adverteerders zijn additioneel van toepassing

2.4.1. de Regelen voor het Advertentiewezen

2.4.2. de voorwaarden vastgelegd in Bijlage 2 en

2.4.3. indien en voor zover ContentFabriekje.nl voor het plaatsen van commerciële uitingen in haar eigen media en communicatiemiddelen gebruik maakt van diensten van een derde partij dan mede de door die partij gehanteerde voorwaarden.

2.5. Op offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met Sponsors zijn additioneel van toepassing de voorwaarden vastgelegd in Bijlage 3.

2.6. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen -ook die welke zijn opgenomen in door een wederpartij of een door deze ingeschakelde derde gehanteerde voorwaarden- binden ContentFabriekje.nl niet, tenzij die bedingen in een afzonderlijke afspraak tussen partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

2.7. ContentFabriekje.nl is gerechtigd deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zijn van toepassing vanaf het moment dat ContentFabriekje.nl de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Offertes en tarieven

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van ContentFabriekje.nl zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van dertig dagen tenzij daarbij anders is vermeld.

3.2. In offertes en aanbiedingen van ContentFabriekje.nl vermelde termijnen zijn steeds indicatief en gaan pas lopen vanaf het moment dat al hetgeen aan informatie, materialen en dergelijke door de wederpartij in dat verband is toegezegd, door ContentFabriekje.nl is ontvangen.

3.3. Prijzen en tarieven zijn, tenzij anders is aangegeven, steeds exclusief BTW. Zij kunnen tussentijds met inachtneming van een aanzeggingstermijn van 30 dagen worden aangepast.

3.4. In geval van een tussentijdse verhoging van overeengekomen prijzen of tarieven heeft de wederpartij, tenzij sprake is van een aanpassing aan de inflatie, het recht om de overeenkomst tegen het einde van de aanzeggingstermijn schriftelijk te beëindigen dan wel de looptijd dienovereenkomstig aan te passen.

Overeenkomsten

4.1. Een overeenkomst tussen ContentFabriekje.nl en een Opdrachtgever komt tot stand door aanvaarding van de opdracht door ContentFabriekje.nl.

4.2. Een overeenkomst tussen ContentFabriekje.nl en een Gebruiker komt tot stand door directe online levering dan wel de bevestiging door ContentFabriekje.nl van een bestelling of aanmelding van een Gebruiker. Voor koop op afstand gelden in het geval Gebruiker een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf aanvullend de bepalingen van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek Afdeling 9 met uitsluiting van artikel 46f lid 1.

4.3. Een overeenkomst tussen ContentFabriekje.nl en een Auteur komt tot stand door levering van een werk zonder opdracht dan wel door overeenstemming tussen ContentFabriekje.nl en Auteur over de voorwaarden voor levering van een werk in opdracht, welke overeenstemming dan dient te blijken uit schriftelijke vastlegging en wederzijdse bevestiging van de gemaakte afspraken.

4.4. Een overeenkomst tussen ContentFabriekje.nl en een Adverteerder komt tot stand door acceptatie van een aanbod of offerte van ContentFabriekje.nl door de Adverteerder.

4.5. Een overeenkomst tussen ContentFabriekje.nl en een Sponsor komt tot stand door schriftelijke vastlegging en wederzijdse bevestiging van de gemaakte afspraken.

4.6. Een overeenkomst tussen ContentFabriekje.nl en een Leverancier komt tot stand door opdrachtverlening en aanvaarding van de condities voor levering door ContentFabriekje.nl.

Leveringen

5.1. Door ContentFabriekje.nl opgegeven levertijden zijn steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dan wel zulks logisch uit de overeenkomst voortvloeit.

5.2. Met Auteurs en Leveranciers overeengekomen levertijden zijn fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3. Overschrijding van een termijn ontslaat de wederpartij niet van diens verplichtingen jegens ContentFabriekje.nl.

Facturering en betaling

6.1. Betaling dient te geschieden op de in de aanbieding of offerte aangegeven manier en/of onder de voorwaarden als bij de afname of bestelling aangegeven.

6.2. ContentFabriekje.nl is gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling of betaling via automatische incasso te verlangen.

6.3. ContentFabriekje.nl betaalt nota’s binnen 30 dagen na ontvangst van een deugdelijke factuur en mits deze akkoord wordt bevonden.

6.4. De wederpartij heeft niet het recht betaling te verrekenen met een openstaande vordering, tenzij partijen dit schriftelijk overeengekomen zijn.

6.5. De overeengekomen betalingstermijn is steeds een fatale termijn. Dit betekent dat de wederpartij in geval van niet tijdige nakoming van de betalingsverplichting direct in verzuim is zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist en dat ContentFabriekje.nl te rekenen vanaf dat moment de wettelijke handelsrente plus 2% in rekening brengen en zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten mag. Bovendien komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso kosten vanaf dat moment voor rekening van de wederpartij.

Reclames

7.1. Ter zake van zichtbare gebreken in door ContentFabriekje.nl geleverde producten of diensten dient binnen acht dagen na afname of levering schriftelijk te worden gereclameerd.

7.2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient binnen acht dagen, nadat deze zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijze geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk gereclameerd te worden.

7.3. Na verloop van de onder lid 1 en 2 van dit artikel genoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en zijn de rechten ter zake verwerkt.

Aansprakelijkheid

8.1. ContentFabriekje.nl is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van overmacht aan haar zijde anders dan vermeld in artikel 12.2.

8.2. ContentFabriekje.nl noch Auteurs staan in voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van hun publicaties inclusief bronnen en verwijzingen en zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik daarvan.

8.3. ContentFabriekje.nl staat niet in voor de juiste en ongestoorde werking van haar media of communicatiemiddelen en is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van storingen of onderbrekingen in de beschikbaarheid.

8.4. ContentFabriekje.nl staat er niet voor in dat de commerciële uitingen van adverteerders voldoen aan wet en regelgeving en is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg daarvan.

8.5. ContentFabriekje.nl en Auteurs spannen zich tot het uiterste in om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren; tenzij echter uitdrukkelijk is aangegeven of schriftelijk overeengekomen, garanderen zij geen specifieke kwaliteit ten aanzien van hun producten en diensten en zijn zij daarvoor dan ook niet aansprakelijk.

8.6. Mocht ContentFabriekje.nl op enig moment toch aansprakelijk worden gehouden dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de overeenkomst waaruit deze voortkomt en zal ContentFabriekje.nl deze schade indien en voor zover van toepassing verhalen op de betrokken wederpartij of derde.

Eigendomsvoorbehoud

9.1. De eigendom op alle geleverde producten of diensten worden door ContentFabriekje.nl voorbehouden tot het moment dat de wederpartij al zijn verplichtingen uit hoofde van de betrokken overeenkomst jegens ContentFabriekje.nl is nagekomen.

9.2. Alle nadien gesloten overeenkomsten worden door dit voorbehoud geraakt ongeacht of de verplichtingen uit die latere overeenkomsten wel zijn of worden nagekomen.

Intellectuele eigendom

10.1. De rechten van intellectuele eigendom op de merken, werken, databanken, producten en diensten aangeboden door ContentFabriekje.nl berusten exclusief bij ContentFabriekje.nl en/of haar Wederpartijen.

10.2. Werken, die door of namens ContentFabriekje.nl zijn openbaar gemaakt, mogen met derden op basis van Creative Commons Geen Afgeleide Werken (CC BY-ND) worden gedeeld, tenzij bij het betreffende werk uitdrukkelijk anders wordt aangegeven en mits altijd onder vermelding van de volledige titel van het werk, de licentie CC BY-ND gevolgd door ‘ContentFabriekje.nl’ en een hyperlink naar de vindplaats en de naam van de Auteur.

10.3. Het is Gebruikers uitdrukkelijk verboden aanduidingen omtrent intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.

10.4. In geval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom zal ContentFabriekje.nl de inbreukmaker aansprakelijk stellen en de volledige kosten, schade, gederfde inkomsten en winst op deze verhalen.

Vertrouwelijkheid

11.1. Partijen zijn gehouden over en weer alle vertrouwelijke informatie waarvan zij in het kader van een (te sluiten) overeenkomst kennis nemen als zodanig te behandelen en volstrekte geheimhouding in acht te nemen.

11.2. Partijen dragen er zorg voor dat zij deze afspraak ook opnemen in contracten met hun werknemers en derden die bij de uitvoering van de betrokken overeenkomst worden ingeschakeld.

11.3. Persoonsgegevens van Gebruikers en andere wederpartijen of derden worden door ContentFabriekje.nl behandeld conform de uitgangspunten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het geldende Privacy beleid van ContentFabriekje.nl. Voor zover deze gegevens via het gebruik van cookies en dergelijke worden verzameld zijn tevens de relevante bepalingen van de Telecommunicatiewet en het Cookie beleid van ContentFabriekje.nl van toepassing.

Overmacht

12.1. Een tijdelijke onmogelijkheid van ContentFabriekje.nl buiten zijn schuld gelegen om geheel of gedeeltelijk uitvoering aan zijn verplichtingen uit een overeenkomst na te komen, welke niet krachtens wet of anderszins voor zijn rekening komt of behoort te komen, geeft de wederpartij niet het recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

12.2. In geval van een blijvende overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden onverminderd het recht op vergoeding van schade als bedoeld in artikel 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Opschorting, staking, opzegging en ontbinding

13.1. ContentFabriekje.nl kan de uitvoering van opdrachten en overeengekomen leveringen opschorten c.q. staken indien de wederpartij in gebreke blijft bij de tijdige en behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen.

13.2. ContentFabriekje.nl kan in zo’n situatie, alsmede in geval de wederpartij in staat van faillissement is of dreigt te worden verklaard, surseance van betaling aanvraagt of een verzoek tot schuldhulpverlening indient zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder voorafgaande opzegging de bestaande overeenkomst(en) ontbinden, onverminderd het recht nakoming en schadevergoeding te vorderen.

13.3. Partijen kunnen een overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen mits daarbij een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen, de reeds uitgevoerde werkzaamheden, leveringen en dergelijke overeenkomstig de gemaakte afspraken worden vergoed en een redelijke vergoeding wordt aangeboden.

13.4. In alle gevallen waarin de relatie tussen partijen eindigt, blijven deze Voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling noodzakelijk is, dan wel uit zijn aard voortvloeit.

Overdracht rechten en plichten

ContentFabriekje.nl is gerechtigd rechten en plichten uit een overeenkomst geheel dan wel deels over te dragen aan een derde partij, mits de wederpartij ten aanzien van de overgedragen rechten en plichten volledig in de plaats treedt van ContentFabriekje.nl.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen die hieruit voortvloeien zullen door Partijen bij uitsluiting aan de bevoegde rechter van het arrondissement Amsterdam worden voorgelegd.

Bijlage 1: De Auteur

 1. Op het werk van de Auteur zijn naast de Algemene Voorwaarden van ContentFabriekje.nl additioneel de voorwaarden in deze Bijlage van toepassing.
 2. Een overeenkomst tussen ContentFabriekje.nl en een Auteur om al dan niet in opdracht van ContentFabriekje.nl auteursrechtelijk beschermde werken te creëren op het gebied van marketing ten behoeve van openbaarmaking en vermenigvuldiging door ContentFabriekje.nl en/of diens Opdrachtgever, komt tot stand door levering van een werk zonder opdracht dan wel door overeenstemming tussen ContentFabriekje.nl en Auteur over de voorwaarden voor levering van een werk in opdracht, welke overeenstemming dan dient te blijken uit schriftelijke vastlegging en wederzijdse bevestiging van de gemaakte afspraken.
 3. De Auteur spant zich er jegens ContentFabriekje.nl tot het uiterste voor in om een zo kwalitatief, correct, volledig en actueel mogelijk werk aan of in te leveren.
 4. De Auteur staat er jegens ContentFabriekje.nl voor in -en vrijwaart ContentFabriekje.nl zo nodig ter zake- dat hij beschikt over de volledige intellectuele eigendomsrechten op het door hem geleverde werk en/of beschikt over de vereiste toestemmingen tot openbaarmaking en verveelvoudiging van het werk als in de Algemene Voorwaarden van ContentFabriekje.nl of de overeenkomst met ContentFabriekje.nl voorzien en dat met die openbaarmaking en verveelvoudiging van het werk derhalve geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, naburige rechten en portretrechten daaronder begrepen.
 5. De rechten van intellectuele eigendom op buiten opdracht gemaakt werk berusten bij de Auteur; door levering van een dergelijk werk gevolgd door openbaarmaking door ContentFabriekje.nl verleent de Auteur een exclusieve onbeperkte licentie aan ContentFabriekje.nl om met uitsluiting van ieder ander inclusief de Auteur zelf, dat werk, op te slaan, openbaar te maken, te vermenigvuldigen en verder te exploiteren zonder enige beperking anders dan in deze bijlage vermeld; tevens machtigt de Auteur ContentFabriekje.nl om tegen inbreuken op het werk in rechte op te treden.
 6. De rechten van intellectuele eigendom op werk, dat in opdracht van ContentFabriekje.nl krachtens overeenkomst wordt gemaakt, wordt door de Auteur bij voorbaat -onder voorbehoud van betaling van de afgesproken vergoeding- aan ContentFabriekje.nl overgedragen; de Auteur zal indien en voor zover nodig meewerken aan de formalisering van de overdracht van de betrokken rechten op dat werk.
 7. ContentFabriekje.nl beslist exclusief zonder (last tot) overleg over openbaarmaking, verveelvoudiging en verdere exploitatie van het geleverde werk.
 8. Werken worden door of namens ContentFabriekje.nl op basis van een Creative Commons Geen Afgeleide Werken licentie (CC BY-ND) openbaar gemaakt, tenzij ContentFabriekje.nl met de Auteur een andersluidende afspraak heeft gemaakt ter zake van enig werk.

Bijlage 2: De Adverteerder

 1. Op offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met Adverteerders zijn additioneel de bepalingen in deze Bijlage van toepassing.
 2. Een overeenkomst tussen ContentFabriekje.nl en een Adverteerder om in de media of communicatiemiddelen van ContentFabriekje.nl ruimte of tijd te kopen om merken, producten of diensten openbaar aan te prijzen komt tot stand door acceptatie van een aanbod of offerte van ContentFabriekje.nl door de Adverteerder.
 3. ContentFabriekje.nl levert de Adverteerder de reclamediensten als onder 2 benoemd zoals door deze is vastgelegd in de opdracht of het mediaplan op de afgesproken data in de afgesproken media op de afgesproken wijze.
 4. De uitingen van de Adverteerder genieten uitsluitend exclusiviteit als dit in de opdracht uitdrukkelijk is aangegeven en door ContentFabriekje.nl bevestigd.
 5. De Adverteerder draagt zorg voor tijdige aanlevering van reclamemateriaal conform specificaties en ten behoeve van formaten als geldend voor de desbetreffende media een en ander als op dat moment geldend voor het betreffende medium of communicatiemiddel.
 6. De Adverteerder draagt exclusief en volledig verantwoordelijkheid voor de inhoud en boodschappen door hem gedaan in zijn reclamemateriaal en vrijwaart zo nodig ContentFabriekje.nl.
 7. ContentFabriekje.nl behoudt zich het recht voor om uitingen onder opgave van redenen te weigeren en/of uiteindelijk niet openbaar te maken zonder als gevolg daarvan schadeplichtig jegens de Adverteerder gehouden te kunnen worden.

Bijlage 3: De Sponsor

 1. Op offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met Sponsoren zijn additioneel de bepalingen in deze Bijlage van toepassing.
 2. Een overeenkomst tussen ContentFabriekje.nl en een Sponsor om bij te dragen aan de realisatie of instandhouding van producten of diensten van ContentFabriekje.nl in ruil voor publiciteit al dan niet in combinatie met korting op de producten of diensten van ContentFabriekje.nl komt tot stand door schriftelijke vastlegging en wederzijdse bevestiging van de gemaakte afspraken.
 3. Het staat ContentFabriekje.nl vrij de sponsormogelijkheden als onder 2 benoemd te laten variëren per product of dienst en/of te koppelen aan een bepaald project en/of periode al dan niet betreffende een specifiek product of dienst.
 4. De afspraken met de Sponsor genieten uitsluitend gehele of gedeeltelijke exclusiviteit als dit uitdrukkelijk in de overeenkomst tussen ContentFabriekje.nl en de Sponsor is vastgelegd.
 5. Het succes van de producten en diensten van ContentFabriekje.nl is gebaat bij onafhankelijkheid en derhalve kunnen de wederdiensten die met een Sponsor overeengekomen worden deze nimmer invloed bieden of geven op de inhoudelijkheid van die producten en diensten.
 6. ContentFabriekje.nl spant zich er met inachtneming van het bepaalde in het voorgaande artikel voor in om binnen de gemaakte afspraken de best mogelijke zichtbaarheid voor de Sponsor te realiseren.
 7. ContentFabriekje.nl spant zich er verder voor in dat de producten of diensten van ContentFabriekje.nl waaraan de bijdrage van de Sponsor gekoppeld is niet negatief zijn voor of over de merken, producten en diensten van de Sponsor en biedt Sponsor, gelet op het bepaalde in artikel 5, zo nodig vooraf de mogelijkheid diens gerelateerde bijdrage voor of aan het specifieke product of dienst terug te trekken of tijdelijk te onderbreken.
 8. De Sponsor draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal dat benodigd is voor ContentFabriekje.nl om de gemaakte afspraken te kunnen nakomen.